Platina Sweden AB

ALLMÄNNA VILLKOR


Avtal om Köp och Försäljning av Katalysator och Partikelfilter 

Detta avtal (nedan kallat "Avtal") ingås mellan följande parter: 

1. Parterna

1.1 Köparen 
I dessa villkor används termen 'köparen' för att syfta på Platina Sweden AB med organisationsnummer 559337-6162. 

1.2 Säljaren
Med termen 'Säljaren' avses den fysiska eller juridiska person som, enligt innebörden av dessa allmänna villkor, ingår avtal om försäljning med Platina Sweden AB.

2. Försäljningsobjekt

2.1 Katalysator  

Med försäljningsobjekt avses katalysator, vilken säljaren överlämnar till köparen för ändamålet med återvinning.

2.2 Partikelfilter  

Med försäljningsobjekt avses partikelfilter, vilket säljaren överlämnar till köparen för ändamålet med återvinning.

3. Äganderätt

3.1 Äganderätt till Försäljningsobjekt 
Innan försäljning ska Säljaren vara den lagliga och rättmätiga ägaren till det/de försäljningsobjekt som avses att säljas. Säljaren ska också inneha befogenhet att fritt överlåta försäljningsobjektet till köparen. 

3.2 Övergång av Äganderätt 
När Köparen har fullgjort betalningen för de upphämtade eller insända försäljningsobjekten, ska äganderätten till dessa försäljningsobjekt anses ha övergått till Köparen. 

4. Uppgifter om Säljaren

4.1 Information om säljaren

Säkerställande av överensstämmelse med lagstiftning och förebyggande av handel med stöldgods är prioriterat för oss. I detta syfte samlar Platina Sweden AB in och verifierar information om kunden. Platina Sweden AB genomför alltid noggranna kontroller och jämförelser av de uppgifter som säljaren har tillhandahållit via de kommunikationskanaler som Platina Sweden AB använder för att komma i kontakt med säljaren. Dessa kontroller inkluderar avstämning mot folkbokföringsregister och kreditupplysningsföretag.

5.Avtal om försäljning

5.1 Giltighet av avtal för upphämtade försäljningsobjekt
När Köparen har hämtat försäljningsobjekten från säljaren, säljaren undertecknat ett kvitto och köparen erlagt betalningen, ska avtalet om försäljning anses vara giltigt från båda parters perspektiv. 

5.2 Gilltighet av avtal för insända försäljningsobjekt

När försäljningsobjektet har skickats till köparen och köparen har mottagit den, säljaren har godkänt köpeavtalet digitalt och köparen har erlagt betalningen, ska avtalet om försäljning anses vara giltigt från båda parters perspektiv.

5.3 Acceptans av avtal från säljarens perspektiv 
Avtal om försäljning anses vara ingått från säljarens perspektiv när säljaren har accepterat de allmänna villkoren genom att skicka in ifyllda uppgifter via formulär på köparens webbplats eller godkänt köpeavtalet via mejl, sms eller andra kommunikationskanaler köparen använder för att kommunicera med säljaren. 

6. Betalning 

6.1 Betalningsalternativ till företag
Köparen erbjuder betalning till företag via bankgiro, plusgiro och banköverföring.

6.2 Betalning till privatpersoner 
Köparen erbjuder betalning till privatpersoner via Swish och banköverföring till säljarens bankkonto. 

6.3 Kontantbetalning Ej Godkänd
Köparen erbjuder INTE betalningar med kontanter för att motverka handel med stöldgods.

7. Ansvar

7.1 Ansvar för upphämtade och insända försäljningsobjekt 
Köparen tar ansvar för de upphämtade försäljningsobjekten från det ögonblick de överlämnas av säljaren till köparen eller när de mottas av köparen från postombud eller transportföretag. 

8. Säkerhet, samarbete och Integritet

8.1 Skyldighet att rapportera och förebygga Oegentligheter

Köparen är ålagd att rapportera eventuella indikationer på missbruk, försäljning eller försök till försäljning av stöldgods, bedrägeri eller försök till bedrägeri. I händelse av upptäckt av sådana händelser har köparen rätten att dokumentera och rapportera relevanta uppgifter som kan bidra till förebyggande av sådana incidenter. Denna skyldighet är viktig för att upprätthålla integriteten och följa gemensamma riktlinjer som bidrar till att förhindra oegentligheter.

8.2 Samarbete med myndigheter 

Köparen förbehåller sig även rätten att samarbeta med polis- och åklagarmyndigheter vid sådana händelser som beskrivs i punkt 8.1. Detta inkluderar möjligheten att tillhandahålla nödvändig information och i förekommande fall att assistera myndigheterna i utredningar.

9. Tvistlösning

9.1 Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

9.2 Tvistlösning och dialog vid oenigheter

Vid uppkomsten av eventuella tvister och oenigheter inom ramen för allmänna bestämmelser och avtalsbildning mellan köparen och säljaren är det av yttersta vikt att säljaren/kunden aktivt och konstruktivt engagerar sig i en öppen dialog med köparen. Målet med denna dialog är att uppnå en ömsesidig överenskommelse. Genom att främja en ömsesidigt givande kommunikation bidrar vi till en professionell och harmonisk hantering av potentiella tvister, vilket resulterar i minskad konfliktnivå och främjar en positiv affärsrelation.

9.3 Tvistlösning i domstol

Om parterna inte lyckas nå en ömsesidig överenskommelse och tvisten fortsätter att vara oavklarad, beviljas båda parter rätten att ansöka om rättslig prövning genom att inleda rättsliga förfaranden i en svensk domstol.

10.Force Majeure

10.1 Befrielsegrunder

Parterna är befriade från ansvar om avtalets fullgörande förhindras eller försenas av omständigheter som ligger bortom deras kontroll, inklusive konflikt, krig, arbetskonflikter, naturkatastrofer, pandemier och liknande extraordinära händelser. Dessa oväntade situationer befriar parterna från ansvar vid hinder för avtalets fullföljande.

11.Ändringar av villkor

11.1 Uppdatering av bästemmelser

Köparen förbehåller sig rätten att, vid behov, genomföra ändringar i dessa bestämmelser utan föregående avisering. Säljaren rekommenderas därför att regelbundet granska de aktuella villkoren.